RIOOL SAFE PLAN

Machtiging *

Voorwaarden

Bij deze aanvraag dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen (u kunt uw BSN en foto maskeren). In het geval van een bedrijf of VVE dient u een recent uittreksel uit het handelsregister van de KvK bij te voegen. De minimale looptijd van het abonnement is 1 jaar na ontvangstdatum van uw betaling. Daarna volgt een stilzwijgende verlenging voor 1 opeenvolgend jaar.

Opzeggen: schriftelijk of per e-mail vóór het begin van de laatste maand. Opzeggingen worden bevestigd door GJJ Riooltechniek BV.

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, door inzending van dit aanvraagformulier een overeenkomst te sluiten met GJJ Riooltechniek BV op grond waarvan GJJ Riooltechniek BV zich verplicht tot levering van de overeengekomen diensten met uitzondering van niet riool-ontstoppende werkzaamheden, welke laatste separaat in rekening worden gebracht met een korting van 20%. Ik verplicht mij tot tijdige betaling van het verschuldigde abonnementsgeld via de incassomachtiging.

Akkoordverklaring *